Перечень №2 статей по проблемам транспортных систем городов и зон их влияния, опубликованных в сборниках №№21-35 “Містобудування та територіальне планування“

(Градостроительство и территориальное планирование) – Киев, Украина

Составитель: С.А.Ваксман

Выпуск №21  -  2005

Васильєва Г.Ю. Точність оцінки затримок транспорту на регульованих перехрестях у центрах міст (Точность оценки задержек транспорта на регулируемых перекрестках в центрах городов)...................................................................................... 37

Кучеренко Н.М. Інвестиції та інновації при проектуванні, будівництві і експлуатації об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури (Инвестиции и инновации строительства и эсплуатации объектов дорожно-транспортной инфраструктуры)............................................................................................................................................................................................................. 164

Петруня О.М. Дослідження впливу автомобільного транспорту на екологічну ситуацію міста (досвід Росії) (Исследование влияния автотранспорта на экологическую ситуацию города (опыт России).......................................................................... 268

Шилова Т.О. Оцінка дислокацій СТО в м. Києві (Оценка дислокации СТО в г.Киеве)................................................ 342

Выпуск №22 - 2005

Київському національному університету будівництва і архітектури – 75........................................................................... 3

Відповідальному редактору нашого збірника професору ОСЄТРІНУ Миколі Миколайовичу – 65!......................... 6

Професору РЕЙЦЕНУ Євгену Олександровичу – 70!............................................................................................................... 8

18 листопада 2005 року виповнилася річниця з дня смерті професора  ОСІТНЯНКА АНДРІЯ ПЕТРОВИЧА..... 10

Петруня О.М. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки для будівництва СТО (Нормативная денежная оценка земельного участка для строительства СТО)............................................................................................................................................. 252

Рейцен Е.А., Толок А.В.  Градостроительное  проектирование – основа  обеспечения безопасности  движения 305

Стародуб І.В. Адміністративно-правові аспекти організації руху міського транспорту (Административно-правовые аспекты организации движения городского транспорта).................................................................................................................. 331

Выпуск №23 - 2006

Богданов О.І., Роман С.В., Кизима С.С. Дослідження процесу розподілу руху по смугах багатосмугових міських магістралей (Исследование процесса распределения движения по полосам многополосных городских магистралей)............. 21

Васильєва А.Ю., Рейцен Є.О. Застосування теорії графів для моделювання транспортних потоків у містах (Использование теории графов для моделирования транспортных потоков в городах).......................................................................................... 36

Кучеренко Н.Н., Рейцен Е.А. О градостроительной логистике.......................................................................................... 121

Рейцен Е.А., Толок А.В. Моделирование дорожно-транспортных происшествий в городах................................... 232

Стародуб І.В. Тенденції зміни та прогноз умов функціонування вулично-дорожньої мережі (Тенденции изменения и прогнозирование условий функционирования улично-дорожной сети)........................................................................... 252

Федосова О.В., Давидюк Г.В. Результати аналізу проектування гаражних комплексів: вітчизняний і  закордонний досвід (Результаты анализа проектирования гаражных комплексов: отечественный и зарубежный опыт)................ 307

Выпуск №24 - 2006

Ібатуллін Ш.І. Визначення впливу великого міста на прилеглі території на основі гравітаційної моделі (Определение влияния крупного города на прилегающие территории на основе гравитационной модели).................................................... 72

Осетрин Н.Н., Яковенко К. А. Влияние роста парка индивидуального автотранспорта на формирование улично-дорожной сети города................................................................................................................................................................................................. 123

Петруня  О.М. Містобудівні фактори, що впливають на розвиток системи технічного обслуговування індивідуального автотранспорту в містах (Градостроительные факторы,влияющие на развитие системы технического обслуживания индивидуального автотранспорта в городах)…………………………………148

Рейцен Е.А., Вишневская А.В. Применение методов линейного программирования для обоснования выбора места расположения аэропортов…………………………………………………………………………..           175

Выпуск №25 - 2006

Левітан Яків Борисович...................................................................................................................................................................... 3

Васильева А.Ю., Рейцен Е.А. Исследование кольцевых саморегулируемых пересечений в одном уровне............ 38

Дубова С.В. Об исследовании времени нахождения городского пассажирского транспорта на маршрутах в центральной части города................................................................................................................................................................................................... 69

Зварич О.А., Дубова С.В. Напрямки розвитку наземного пасажирського транспорту у містах України (Направления развития наземного пассажирского транспорта в городах Украины)..………………               96

Осєтрін М.М., Плотникова Д.І. Вплив транспортного потоку вулично-дорожньої  мережі на навколишне середовище міста (Влияние транспортного потока улично-дорожной сети на окружающую среду города)………………………………………………………………………………………………………………197

Рейцен Є.О., Берлог О.І.  Інновації при проектуванні, будівництві і експлуатації метрополітенів в Україні (Инновации при проектировании, строительстве и эксплуатации метрополитенов в Украине)…………………………………………………………………………………………………………….213

Солуха Б.В. Проблемні  питання  зменшення  загазованості вулично-дорожньої  мережі  міста  Києва (Проблемные вопросы уменьшения загазованности улично-дорожной сети города Киева)….…………….252

Стародуб І.В. Містобудівельні вимоги до організації руху міського транспорту (Градостроительные требования к организации движения городского транспорта)……………………………………………….274

Шилова Т.О. Оцінка впливу автомобільного транспорту на стан навколишнього середовища центральної частини м. Києва (Оценка влияния автотранспорта на состояние окружающей среды          центральной части Киева)……………………………………………………………………………………………………….373

Яковенко К.А. Изменение транспортных потоков и их влияния на пропускную способность улично-дорожной сети…………………………………………………………………………………………………….401

Выпуск №26 - 2007

Роман С.В., Нечитайло В.В., Кизима С.С. Дослідження впливу дорожніх факторів на швидкісні режими міських автомагістралей (Исследование влияния дорожных факторов на скоростной режим городских автомагистралей)..................... 249

Стародуб І.В. Методи моделювання процесів функціонування транспортно-планувальної системи міста (Методы моделирования процессов функционирования транспорта-планировочной системы города)............................................................. 286

Степанчук О.В., Рейцен Є.О. Методика розподілу міста на розрахункові підрайони (Методика разделения города на расчетные подрайоны)........................................................................................................................................................................................ 296

Выпуск №27 - 2007

Голик Й.М., Корнєва О.В. Значення вулиці Духновича у формуванні вуличної мережі загальноміського центру Ужгорода (Значение улицы Духновича в формировании уличной сети общегородского центра Ужгорода)................................................ 81

Петруня О.М. Розвиток  автомобілізації та системи технічного обслуговування автотранспорту в Україні (Развитие автомобилизации и системы технического обслуживания автотранспорта в Украине)....................................... 209

Стародуб І.В. Критерії оцінки транспортно-планувальної системи міста (Критерии оценки транспортно-планировочной системы города)................................................................................................................................................................................................ 262

Толок О.В., Рейцен Є.О. Визначення відносної небезпеки ділянки вулично-дорожньої мережі (Определение относительной опасности участка улично-дорожной сети).......................................................................................................................... 284

Усова О.С., Чередніченко П.П. Планування міст і транспорт (Планировка городов и транспорт)......................... 317

Шаповалов Е., Шаповалов О. Щодо питання зміни показників при проектуванні автостоянок і гаражів (К вопросу изменения показателей при проектировании автостоянок и гаражей)............................................................................................ 338

Выпуск №28 - 2007

Кучеренко Н.М. Удосконалення методів проектування і будівництва АЗС (Совершенствование методов проектирования и строительства АЗС)...................................................................................................................................................................... 116

Рейцен Є.О. Транспортна складова оцінки міських земель (Транспортная составляющая оценки городских земель)  223

Толок А.В. Пути повышения безопасности движения в городах....................................................................................... 319

Выпуск №29 - 2008

8 травня 2008 року виповниться 90 років від дня народження професора Богацького Георгія Пилиповича............ 3

Васильєва Г.Ю.  Планувальні та організаційні заходи по збільшенню пропускної спроможності магістралей (Планировочные и организационные способы по увеличению пропускной способности магистралей)...................................................... 27

Васильєва Г.Ю.  Планування покращення умов руху на регульованих перехрестях (Планирование улучшения условий движения на регулируемых пересечениях)........................................................................................................................................................... 32

Демченко В.В. Переваги онтологічного підходу до розподіленого моделювання інженерних і транспортних мереж (Преимущества онтологичного подхода к раздельному моделированию инженерных и транспортных сетей)................................. 79

Петруня О.М. Класифікація міських станцій технічного обслуговування легкових автомобілів індивідуального користування (Классификация городских СТО легковых автомобилей индивидуального пользования)………………………………………………………………………………………………………256

Толок О.В., Вітушкіна Н.О. До питання оцінки безпеки руху на нерегульованих перехрестях міських магістралей (К вопросу оценки безопасности движения на нерегулируемых перекрестках городских магистралей).................................. 373

Выпуск №30 - 2008

27серпняза 2008 року виповниться 70 років від дня народження
доцента Заблоцького Георгія Антоновича................................................................................................................................... 3

Енглезі І.П., Бєлов Ю.В., Долгополов С.М., Рейцен Є.О. Програма підвищення безпеки руху у Донецькому регіоні (Программа повышения безопасности движения в Донецком регионе).................................................................................................. 107

Кучеренко Н.М. Логістичний підхід при проектуванні та будівництві об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури (Логистический подход при проектировании и строительстве объектов дорожно-транспортной инфраструктуры)           195

Солуха Б.В. Ботвіновська С.І. Голубенко В. Вплив основних чинників вулиць та доріг на збереження енергоресурсів (Влияние основных показателей улиц и дорог на сбережение энергоресурсов)............................................................................. 354

Выпуск №31 - 2008

2 листопадаза 2008 року виповнилося б 60 років від дня народження професора  Осітнянка Андрія Петровича (2.11.1948-18.11.2004)............................................................................................................................................................................................. 3

Васильєва Г.Ю., Дубова С.В. Вплив оптичної ширини вулиці на швидкість руху автомобілів (Влияние оптической ширины улицы на скорость движения автомобилей)......................................................................................................................................... 38

Дубова С.В. Дорожно-транспортная инфраструктура и ее основные характеристики............................................ 114

Омельчук М.П. Класифікація станцій метрополітену (на прикладі Києва) (Классификация станций метрополитена. На примере Киева)................................................................................................................................................................................................. 249

Рейцен Є.О. Дослідження операцій в містобудівництві  (досвід кафедри міського будівництва КНУБА) (Исследование операций в градостроительстве).................................................................................................................................................................... 312

Рейцен Є.О. Зовнішнє освітлення міст України (історія, сучасність, майбутнє) (Внешнее освещение городов Украины)              317

Стародуб І.В. Сучасна автомобілізація та транспортна інфраструктура великих міст України (Современная автомобилизация и транспортная инфраструктура крупных городов Украины)............................................................................................ 357

Толок О.В. Проблеми створення експертної системи прийняття рішень по підвищенню безпеки руху в містах (Проблемы создания экспертной системы принятия решений по повышению безопасности движения в городах)................................ 374

Выпуск №32 - 2009 рік

С.А. Ваксману – 70.............................................................................................................................................................................. 3

Осєтрін М.М. Організація підготовки фахівців за спеціальністю "Міське будівництво та  господарство" в умовах переходу на двоступеневу систему в інженерній освіті (Организация подготовки специалистов по специальности «Городское строительство и хозяйство» в условиях перехода на двухступенчатую систему в инженерном образовании)................................... 5

Рейцен Е.А. Перспективы развития и совершенствования специализации «Городской транспорт и пути сообщения» специальности «Городское строительство и хозяйство»..................................................................................................................................... 35

Васильева А.Ю., Рейцен Е.А., Дубова С.В. Анализ заторовых ситуаций на улично-дорожной сети городов....... 90

Дубова С.В., Васильєва А.Ю., Сильчук В.А. Методы ограничения легкового транспорта в городах................... 190

Міренський І.Г., Сосіпатров А.М. Вплив показників неоднорідності  міського простору на розподілення  пасажирів поміж вестибулями станцій  метрополітену (Влияние показателей неоднородности городского пространства на распределение пассажиров между вестибюлями станций метрополитена)........................................................................................... 297

Петруня О.М. Характеристика парку легкового автомобільного транспорту в Україні............................................ 349

Рейцен Є.О. Дослідження операцій в містобудівництві (досвід кафедри міського будівництва КНУБА) (Исследование операций в градостроительстве).................................................................................................................................................................... 377

Субин А.И., Рейцен Е.А. Совершенствование транспортной инфраструктуры в зонах расположения стадионов 428

Выпуск №33 - 2009

Біскуб П.І. Спосіб зменшення негативного впливу від експлуатації інженерних мереж на стан вуличної мережі міської території (Способ уменьшения негативного влияния от эксплуатации инженерных сетей на состояние уличной сети городской территории)...................................................................................................30

Осетрин Н.Н., Яковенко К.А. Влияние легкового транспорта на транспортно-планировочные решения города …………………………………………………………….............................................................................276

Петруня О.М. Містобудівні фактори, що впливають на розвиток системи технічного обслуговування індивідуального автотранспорту в містах (Градостроительные факторы, влияющие на развитие технического обслуживания индивидуального автотранспорта в городах)...................................................336

Рейцен Є.О., Кучеренко Н.М. Методи логістики при проектуванні і будівництві об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури.(Методы логистики при проектировании и строительстве объектов дорожно-транспортной инфраструктуры)................................. .......................................................................356

Тарасюк Р.І. Організація дорожнього руху в центральній частині міста Луцька (Организация дорожного движения в центральной части города Луцка)...................................................................................................448

Чередніченко П.П. Деякі аспекти вертикального планування міських магістралей (Некоторые аспекты вертикальной планировки городских магистралей)............................................................................................482

Выпуск №34 - 2009

Вітаємо професора кафедри міського будівництва Рейцена Євгена Олександровича.................................................... 7

Васильева А.Ю., Рейцен Е.А.  Методы борьбы с заторами на улично-дорожной сети городов ............................. 114

Рейцен E.А., Берлог А.И.  О моделировании расселения и пассажиропотоков в городах Украины ...................... 386

Рейцен Є.О.  Дослідження операцій в містобудівництві (Досвід кафедри міського будівництва КНУБА) (Исследования операций в градостроительстве).................................................................................................................................................................... 402

Рейцен Е.А., Толок А.В.  О понятиях и терминах в области безопасности городского движения ........................... 405

Русанова І.В., Соснова Н.С.  Проблеми формування мережі місць паркування в історичному місті (на прикладі м. Львова)(Проблемы формирования сети мест паркования в историческом городе) .................................................. 420

Толок О.В.Вирішення проблеми безпеки міського руху на вулично-дорожній
мережі при містобудівному проектуванні  (Решение проблемы беопасности городского движения на улично-дорожной сети при градостроительном проектировании)..................................................................................................................................... 495

Устінова І.І.  Архітектурно-планувальні  рішення  як заходи  регулювання шумового режиму міських територій  (Архитектурно-планировочные решения как способы регулирования шумового режима городских территорий)........................ 521

Выпуск №35 -2009

Памяти Шаповалова Едуарда Владимировича посвящается............................................................................................... 9

Ботвіновська С.І.,  Кошевий О.П., Чередніченко П.П. Про підхід до вертикальної ув’язки положення сходів позавуличних пішохідних переходів (О подходе к вертикальной увязке положения спусков внеуличных пешеходных переходов) 81

Васильева А.Ю., Рейцен Е.А. Методы исследования заторовых ситуаций на улично-дорожной сети городов .. 84

Дубова С.В., Сильчук В.А. Транспортное обслуживание пешеходных зон ................................................................. 129

Энглези И.П., Рейцен Е.А. Проблемы организации движения грузового автотранспорта в городах Украины .. 135

Омельчук М.П. Взаємодія метрополітену та інших видів пасажирського транспорту в м. Києві (Взаимодействие метрополитена и других видов пассажирского транспорта в Киеве) ............................................................................................................ 296

Рейцен Е.А., Толок А.В. Об опасном и безопасном городском движении на улично-дорожной сети .................... 408

Стародуб І.В. Організація дорожнього руху в центрах великих міст України (Организация дорожного движения в центрах крупных городов Украины)........................................................................................................................................................... 417

Толок О.В. Дослідження зв’язку між містобудівними факторами і рівнем небезпеки міського руху з застосуванням кореляційного аналізу (Исследования связи между градостроительными факторами и уровнем опасности городского движения с применением корреляционного анализа)............................................................................................................................................................. 435


© S.Waksman, 2002